Školská rada

Školská rada se zřizuje podle zákona č. 561 / 2004 sb. (§ 167 a 168 ),

při základních, středních a vyšších odborných školách.

Funkční období členů je tři roky.

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
 
Členové školské rady

Z voleb konaných 20.5.2021 vzešli tito členové:

 • Za rodiče: Lucie Horáková, Monika Medková, Libuše Zejdová
 • Za pedagogy: Mgr. Markéta Pospíšilová, Mgr. Andrea Filková, Mgr. Marie Kozumplíková
 • Za zřizovatele jsou členy: Mgr. Ing. Drago Sukalovský,  Mgr. Ladislav Ambrož , Mgr. Hana Němcová

 

Předsedkyní školské rady je Mgr. Andrea Filková (filkova@tyrsovkakurim.cz).