Whistleblowing

01/08/2023

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU, s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 směrnice EU způsob a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. 

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv EU a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení.  Prací nebo jinou obdobnou činností se pro naše účely rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

V souladu s výše uvedenou směrnicí zavedla Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2023 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení a k zajištění ochrany osob, tzv. oznamovatelů, které učiní oznámení o protiprávní činnosti.

Informace o způsobech oznamování a vstup do vnitřního oznamovacího systému naleznete na https://app.whispero.eu/f/stq1uk1s3l34y3pv.

Hana Kočevová, ředitelka