Speciální pedagožka

Školní speciální pedagožkou pro 1. stupeň je Mgr. Petra Konvalinková
konvalinkova@tyrsovkakurim.cz

541 230 307, kl. 64

Školní speciální pedagožkou pro 2. stupeň je Mgr. Irena Lebedová
lebedova@tyrsovkakurim.cz

541 230 307, kl. 66

Mezi nejdůležitější činnosti školního speciálního pedagoga patří:

Depistážní činnosti

 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Diagnostické a intervenční činnosti

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, anamnézy).
 • Individuální práce se žákem (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních).
 • Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, plánu pedagogické podpory. Ukázka dostupných speciálních pomůcek pro žáky s PO v naší škole. Zapůjčování pomůcek v průběhu školního roku.
 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (hovorové hodiny, konzultační hodiny).
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy.
 • Konzultace a aktivity s žáky, rodiči a pedagogy podle aktuální potřeby.
 • Příprava diagnostických činností, shromažďování a analýza údajů o žákovi, vyhodnocování a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o žácích. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky.
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy v dalším školním roce.

Vzdělávací činnosti

 • Spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště, pedagogickými pracovníky školy a dalšími poradenskými zařízeními.
 • Účast na seminářích organizovaných PPP Brno a dalšími zařízeními.