Šablony III.

banner s logy evropské unie

Projekt (název / registrační číslo):

ŠABLONY III. / CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017543

VÝŠE PODPORY – 1 079 628,00 Kč

Projekt skončen: 31.8.2023

Tento projekt je spolufinancován EU.

  • Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020
  • Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022
  • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

VYBRANÉ AKTIVITY

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu), které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.