Výchovné poradenství

Výchovné poradenství pro 1. stupeň

Výchovnou poradkyní pro 1. stupeň je Mgr. Andrea Filková.
filkova@tyrsovkakurim.cz

541 230 307, kl. 68
702 233 856

Mezi nejdůležitější činnosti výchovného poradce na 1. stupni patří:

 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat žáky s výukovými obtížemi a navrhovat další péči o tyto žáky
 • provádět diagnostiku školní připravenosti, diagnostiku schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, diagnostiku matematických schopností a dovedností
 • zprostředkovat diagnostiku v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
 • napomáhat třídnímu učiteli s uplatňováním podpůrných opatření pro daného žáka
 • ve školním prostředí
 • spolupodílet se na vypracování a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory
 • pomoc při zajišťování speciálně pedagogické péče, s organizací a průběhem edukativně stimulačních skupinek pro děti předškolního věku
 • metodická pomoc při organizování adaptačních pobytů
 • poskytovat informace žákům, jejich zákonným zástupcům
 • předávání důležitých informací týkajících se nových metodických postupů, pedagogické intervence a diagnostiky
 • průběžně sledovat a vyhodnocovat udělená podpůrná opatření
 • spolupracovat se školními poradenskými zařízeními
 • promýšlet výukové strategie pro žáky nadané, žáky z jiného kulturního či jazykového prostředí
 • shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči
 • zprostředkování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům školy
 • spolupracovat s vedením školy, výchovným poradcem na 2. stupni, metodikem prevence
 

Výchovné poradenství pro 2. stupeň

Výchovnou poradkyní pro 2. stupeň je Mgr. Lenka Dvořáková.
dvorakova@tyrsovkakurim.cz
541 230 307

Mezi nejdůležitější činnosti výchovného poradce na 2. stupni patří:

 • podílet se ve spolupráci s třídním učitelem na zpracování, naplňování a vyhodnocení plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu,
 • připravovat podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinovat poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školským poradenskými zařízeními
 • poskytovat metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům, žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům
 • shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči
 • spolupracovat s vedením školy, výchovným poradcem na 1. stupni, metodikem prevence