Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99⁄2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016⁄2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99⁄2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, tedy na následující:

  • www.tyrsovkakurim.cz

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018⁄2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64⁄2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  1. U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
  2. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace a to prostřednictvím kontaktů uvedených zde, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje firma Contimex. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu: v.kopriva@contimex.cz