Paprsek

Od školního roku 2019/2020 se naše školní poradenské pracoviště jmenuje Paprsek.

A proč zrovna Paprsek?

Protože jen díky paprsku se šíří světlo… a díky světlu se neztratíme, najdeme cestu a vidíme vše kolem sebe. Světlo nám může pomoci, světla se není třeba bát… a přesně takovým světlem chce naše pracoviště být.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI… ČÍM SE ZABÝVÁME…

 • řešíme prevenci školní neúspěšnosti
 • poskytujeme průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • snažíme se o včasnou pomoc při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • zabýváme se předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • zabýváme se přípravou podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytyčujeme hlavní problémy žáka a stanovuje individuální plán podpory v rámci školy a mimo ni
 • realizuje intervenční činnost – krátkodobou či dlouhodobou individuální práci se žákem nebo skupinou žáků (činnosti speciálně pedagogické, vzdělávací, reedukační, kompenzační a stimulační)
 • podílíme se na vytváření individuálně vzdělávacího plánu
 • poskytujeme kariérní poradenství a pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další profesní dráze
 • nabízíme podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporujeme vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžně vyhodnocujeme účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • koordinujeme spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

KDO MI MŮŽE POMOCI? PORADIT?

V letošním roce pracuje Paprsek v tomto složení:

 • vedoucí ŠPP: Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská
 • výchovná poradkyně pro 2. stupeň a poradkyně pro kariérní poradenství - Mgr. Lenka Dvořáková
 • výchovná poradkyně pro 1. stupeň - Mgr. Andrea Filková
 • metodička prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Markéta Pospíšilová
 • školní speciální pedagožka pro 1. stupeň - Mgr. Petra Konvalinková
 • školní speciální pedagožka pro 2. stupeň - Mgr. Irena Lebedová

Kontaktní údaje jsou zde: https://www.tyrsovkakurim.cz/kontakty/skolni-poradenstvi/. Zde je také rozpis konzultačních hodin našich pracovnic ŠPP. Pokud je to možné, doporučujeme si vždy návštěvu předem domluvit.  Naléhavé případy řešíme přednostně a co nejdříve.

Školní poradenské pracoviště Paprsek tedy nabízí žákům, učitelům, rodičům a zaměstnancům naší školy odborné služby psycholožky, speciální pedagožky, metodičky prevence a výchovných poradkyň pro 1. a 2. stupeň. Náplň práce školního poradenského pracoviště je stanovena vyhláškou číslo 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.