RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

Pod záštitou našeho školního poradenského pracoviště organizujeme pro rodiče, případně i pro jejich děti, a širokou veřejnost pravidelná neformální setkávání, která jsme nazvali Rodičovská kavárna.

Bližší informace k besedám konaným v novém školním roce 2023/2024 budou vždy včas uveřejněny na nástěnce školy u hlavního vchodu, v novinkách na našich webových stránkách, pozvánky budou také zaslány zákonným zástupcům žáků.

TENTO ROK SE USKUTEČNÍ TYTO BESEDY:

 • 23.01.2024 Přijímací řízení na SŠ - novinky spojené s digitalizací - od 17 h v kinosále na Tyršově 1255 (vstup ze dvora)
 • 27.02.2024 Školní zralost a nástup do 1. třídy a přípravné třídy, odklad školní docházky - od 17 h na Komenského
 • 05.03.2024 Kyberdítě v síti - od 17 h v kinosále na Tyršově 1255 (vstup ze dvora)
 • 23.04.2024 Beseda pro rodiče a jejich děti, které chtějí na naši školu přestoupit/nastoupit (do běžných třídy i třídy s rozšířenou výukou AJ) - od 17 h v kinosále na Tyršově 1255 (vstup ze dvora)
 
 
 
 

V MINULÝCH LETECH se uskutečnily NAPŘÍKLAD tyto besedy:

 • beseda Co nás palí aneb diskuze s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní 
 • beseda Školní zralost a nástup do 1. třídy - pro rodiče budoucích prvňáčků, informace k přípravné třídě
 • beseda pro rodiče dětí, které k nám chtějí přestoupit - zájemci nejen o třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, ale i do všech ročníků běžných tříd
 • beseda na téma Budoucnost Tyršovky
 • beseda se školním psychologem na téma Práce školního psychologa ve škole
 • beseda na téma Školní zralost
 • beseda na téma Spánek
 • beseda na téma Poruchy učení (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)
 • beseda na téma Kyberkriminalita (Policie ČR)
 • beseda na téma Poruchy chování, ADHD (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)