kariérní poradenství

Kariérní poradenství poskytuje Mgr. Lenka Dvořáková.
dvorakova@tyrsovkakurim.cz
541 230 307, kl. 73

Mezi nejdůležitější činnosti kariérového poradce patří:

 • kariérní poradenství a pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další profesní dráze
 • individuální šetření ve spolupráci s třídním učitelem
 • předávání informací o studijních možnostech
 • zajišťování skupinových návštěv na informačním poradenském středisku ÚP
 • zprostředkování besed se zástupci SŠ, předávání brožur, letáků, informační schůzky

Pokud si nevíte rady s výběrem střední školy, neváhejte se obrátit na naši kariérní poradkyni, pomoci mohou také weby https://www.vyberskoly.cz/ a https://www.atlasskolstvi.cz/ a https://www.infoabsolvent.cz/.


INFORMACE K JEDNOTNÉMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ve škOLNÍM roce 2022/2023

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU ŠKOLOU

 • Přihlášky ke studiu se budou pro žáky 5., 7. a 9. tříd tisknout ve škole v prvním únorovém týdnu.
 • Přihlášky budou předány žákům.

VYDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ

 • Zápisové lístky pro žáky 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, a pro všechny žáky 9. tříd obdrží zákonní zástupci oproti podpisu – na webových stránkách bude zveřejněn den, místo a čas, kdy se si je budou moci vyzvednout.
 • Zápisové lístky, které si zákonní zástupci v daný termín nevyzvednou, budou k převzetí u třídních učitelů oproti podpisu.

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 • Vyplněné a školou potvrzené přihlášky rodiče osobně odevzdají nebo doporučeným dopisem odešlou na vybrané střední školy.  Pokud se jedná o školu, kde je nezbytný lékařský posudek, je třeba jej k přihlášce přiložit nebo přímo potvrdit na přihlášce. 
 • Termín podání přihlášky zde:  https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/361-terminy-jpz-2023. K tomuto termínu už musí být přihláška na SŠ, proto pokud budete posílat přihlášku poštou, je třeba mít časovou rezervu.

PŘIJÍMACI ŘÍZENÍ

 • V přijímacím řízení do oborů s maturitní zkouškou se koná vždy státní jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury.
 • Termíny konání zde:  https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/361-terminy-jpz-2023.
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Ředitel střední školy může také rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví dva termíny pro její konání. 

talentové zkoušky na sš

 • Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 30. listopadu 2022. Je nutné si vyžádat na škole příslušné formuláře - 2 formuláře přihlášky opatřené hranatým razítkem školy, zápisový lístek, případně mít potvrzené vysvědčení z 8. třídy základní školou.
 • Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.
 • Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ NA SŠ

 • Pokud bude žák přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu školu a na ni bude muset do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek, který obdrží od nás, a to pouze jeden.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, pak počítá s tím, že si uchazeč vybral jinou školu.
 • Vzetí zpět zápisového lístku je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo odevzdání zápisového lístku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Pokud žák není přijat v 1. kole na SŠ, rodiče si samostatně zajistí nové přihlášky.
 • V dalších kolech si mohou žáci podat neomezený počet přihlášek, vyplní vždy na přihlášce pouze jednu školu a nedělají přijímačky.
 • Kolo přijímacího řízení je ukončeno až po odvoláních. Odvolací lhůta je 3 dny po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se píše řediteli SŠ. Je dobré vždy využít možnosti odvolat se.

ŽÁCI SE SVP

 • Pokud je Vaše dítě žákem se specifickými vzdělávacími potřebami a Vy chcete, aby bylo zohledněno při přijímacím řízení (poskytnuto více času), je nutné k přihlášce přiložit aktuální zprávu z PPP, SPC (tedy zprávu z letošního roku). Je vždy potřeba včas kontaktovat poradnu a domluvit si termín vyšetření.
 • Informace k úpravě JPZ pro žáky se speciálními vzdělávacímo potřebami jsou 👉 https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni
 
 

DŮLEŽITÉ ODKAZY 

INFORMACE MŠMT 👉 https://www.msmt.cz/file/58256/ a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

TERMÍNY JPZ 👉 https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/361-terminy-jpz-2023

JPZ PRO UCHAZEČE ZE ZAHRANIČÍ 👉 https://sdv.msmt.cz/file/59121

TISKOPISY PŘIHLÁŠEK 👉 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 👉 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA JPZ 👉 https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL ONLINE 👉 https://www.vyberskoly.cz/festival 

INFORMACE K VELETRŮM SŠ 👉 https://www.smartee.cz/veletrhy-strednich-a-vysokych-skol-brno-2022

 

 

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku je v příloze.

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)