Metodička prevence

Školní metodičkou prevence je Mgr. Markéta Pospíšilová.
pospisilova@tyrsovkakurim.cz
541 230 307

Školní metodik prevence má za úkol zajišťovat koordinační, informační a poradenskou činnost v oblasti primární prevence na škole a zabývá se tzv. sociálně patologickými jevy. Tedy například násilím a šikanováním, záškoláctvím, kriminalitou, vandalismem, užíváním návykových látek nebo gamblingem.

Cílem prevence je předcházet sociálně patologickým jevům či spíše rizikovému chování (vymýcení je nemožné), dostat je pod kontrolu, regulovat je, pokusit se zamezit jejich vzniku a rozšíření. Prevence se uskutečňuje nespecificky v rámci celého vzdělávacího procesu (rozvíjení nadání a zájmů, volnočasové aktivity) a působí v obecné rovině bez rozdílu na všechny žáky. Z hlediska školy je kladen důraz na specifickou primární prevenci. Ta se sestává ze systému aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, z níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj, a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Při realizaci specifické prevence se školy většinou obrací na odborníky, kteří specializované programy školám nabízí (Policie ČR, okresní metodik prevence, kurátor pro mládež, pedagogicko psychologická poradna, zdravotní ústavy a jiné). Specifičnost těchto programů je dána nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu jevící se jako ohroženější či rizikovější než skupiny jiné (adaptační pobyty pro nově utvořené třídní kolektivy, programy a besedy o zdravém životním stylu, o šikaně, o vztazích mezi chlapci a dívkami atd.).

Efektivitu preventivního programu posílí nejenom aktivní účast pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale i zájem a podpora ze strany rodičů.

V rámci prevence se škola zaměřuje:

  • problém šikany a jeho řešení
  • alkohol, kouření
  • užívání návykových látek
  • problémy s příjmem potravy, rizika výživových experimentů
  • problém záškoláctví

 

Naše škola se také od září 2018 zapojila do programu Nenech to být. 

Více o projektu naleznete v odkazu níže:


 

Primární prevence v období uzavření škol

Současná situace spojená s distanční výukou je pro mnohé z nás náročná, proto jsou velmi důležité programy primární prevence. Prostřednictvím nich můžeme mírnit dopady současné situace nejen na žáky, ale i na pedagogy a rodiče. Z tohoto důvodu uvádíme níže bližší popis vybraných organizací poskytujících programy primární prevence, na které se můžete obrátit.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)