Historie a současnost školy

Naším hlavním cílem je, aby se všem žákům ve školním prostředí dostávalo nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale aby se zde cítili také bezpečně a spokojeně. Chceme být školou otevřenou všem žákům, rodičům, veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života.

Základní škola Tyršova je jednou ze dvou základních škol v Kuřimi. Má dlouhou – 100letou tradici.

Její historie sahá až do roku 1920, kdy byla zřízena Měšťanská smíšená škola v Kuřimi. Pro tuto školu byla v roce 1929 vystavěna nová budova na ulici Komenského. Na svou dobu byla tato budova opravdu velmi moderní – měla ústřední topení, velkou tělocvičnu, kuchyň s jídelnou, dílny, fyzikální a přírodovědnou učebnu, sprchy, umývárny, šatny i čítárnu pro žáky. Později se podařilo u školy založit okresní vzornou školní zahradu, kde nechyběly zavlažovací hydranty, jezírka a včelín.

V roce 1953 získala škola novou budovu na ulici Jungmannova. V té byl umístěn nižší stupeň, vyšší zůstal na ulici Komenského. V roce 1964 vznikly dva samostatné subjekty. Neúplná Základní devítiletá škola pro 1. až 5. ročník sídlila v budově na ulici Jungmannova, úplná Základní devítiletá škola pro 1. až 9. ročník zůstala na ulici Komenského. Neutěšená situace školy, především kvůli nevyhovujícím, stísněným prostorám, byla vyřešena stavbou nové budovy na ulici Tyršova, která se slavnostně otevřela 4. září 1989 a která se stala součástí Základní devítileté školy Komenského. Do této budovy se přestěhovaly 3., 4. a 5. ročníky, celý druhý stupeň a vedení školy. V budově na ulici Komenského zůstaly 1. a 2. ročníky a školní družina.

Historie školy se pomyslně završila 1. ledna 1994, kdy byla zřízena samostatná příspěvková organizace pod názvem Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.

Školní rok 2019/2020 byl pro naši školu opravdu jubilejní, slavnostní. V roce 2019 uplynulo 90 let od postavení školní budovy na ulici Komenského a 30 let od postavení budovy na ulici Tyršova. Přesně 4. září 2020 uplynulo úctyhodných 100 let od založení naší školy.

V současnosti je Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, které se říká jednoduše Tyršovka, úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, kterou navštěvuje cca 600 žáků. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.

Výuka probíhá ve dvou budovách, a to na ulici Komenského a na ulici Tyršova. V krásném prostředí pod lesem Zárubou na ulici Komenského se dle kapacitních možností zpravidla učí žáci 1., 2. a 3. ročníku. Je zde umístěno až šest tříd a oddělení školní družiny. Součástí školy je výdejna obědů, které se uvaří v naší školní jídelně na ulici Tyršova. K vybavení školy patří tělocvična, velké sportovní hřiště a rozlehlá školní zahrada. Do  školní budovy na ulici Tyršova, , která se nachází na východním okraji Kuřimi v blízkosti Kuřimské hory, docházejí žáci 1. až 9. ročníku. Kromě kmenových tříd využívají odborné učebny, a to učebnu informatiky, dvě učebny cizích jazyků, učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, řemeslnou dílnu, cvičný byt a keramickou dílnu. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Ve všech prostorách školy je zavedena počítačová síť s připojením k internetu. Součástí školy je velká a malá tělocvična, kinosál, školní knihovna, oddělení školní družiny a školní jídelna. Ve vnitrobloku se nachází nově zrekonstruované atrium sloužící jako komunitní zahrada i jako místo k odpočinku. K pohybovým aktivitám žáci využívají sportovní areál s hřištěm. V budově na ulici Tyršova se nachází také celé ředitelství školy a zázemí pro školní poradenské pracoviště. Obě budovy jsou bezbariérové (v budově na ulici Tyršova je výtah, na ulici Komenského schodolez) a obě jsou v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Vzdálenost mezi oběma budovami je přibližně 10 minut klidnou chůzí.

Od školního roku 2023/2024 je součástí školy také přípravná třída, která je umístěna na pracovišti Komenského.

Výuka je každoročně doplňována rozmanitými aktivitami. Jezdíme na školu v přírodě, adaptační pobyty nebo lyžařský výcvik, účastníme se plaveckého výcviku. V návaznosti na probírané učivo výuku doplňují exkurze a besedy. Podle svých možností a schopností se žáci účastní vědomostních a sportovních soutěží organizovaných ministerstvem školství, sportovními organizacemi, případně jinými školami.

Škola nabízí mnoho zájmových kroužků, a to jak v rámci vlastního školního klubu, tak díky spolupráci s různými organizacemi.