Školní vzdělávací program

Každá škola musí mít školní vzdělávácí program (ŠVP) - nejdůležitější základní strategický dokument, v němž jsou stanoveny hlavní cíle vzdělávání na škole, představen učební plán i jednotlivé vyučovací předměty. ŠVP vzniká vždy jako výsledek práce celého pedagogického sboru, avšak nelze si jej vytvořit zcela libovolně. Naopak - musí vycházet z platného Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT, který je k nahlédnutí zde:  https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/.

 Ve školním roce 2019/2020 jsme si dali velký úkol – vytvořit zcela nový, moderním trendům odpovídající, školní vzdělávací program. Práce na něm začala již před mnoha měsíci, kdy jsme se pedagogů, žáků i rodičů formou dobrovolného dotazníkového šetření ptali, jaké změny by uvítali, jaké nové předměty by se jim líbily, jak by se měla škola profilovat a vůbec kam směřovat. Souhrnné vyhodnocení pak nastínilo základní obrysy nového školní vzdělávacího programu a ukázalo zájem o kvalitní všeobecné vzdělávání, o zvýšenou dotaci tělesné výchovy, anglického jazyka a informatiky a zájem nejen o povinně volitelné předměty jazykové, sportovní a přírodovědné, ale také o zcela nové předměty zaměřené na finanční gramotnost, osobnostní a sociální výchovu, mediální a environmentální výchovu.

Všechny tyto aspekty byly při tvorbě nového školního vzdělávacího programu akceptovány a konečný učební plán je výsledkem práce celého pedagogického sboru. Nový program, který dostal motivační název Jdeme společně, jdeme spolu, je zaměřen na žáky, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti a podněcuje k postupnému osvojování a rozvíjení klíčových kompetencí důležitých v praktickém životě. Zároveň vytváří školní prostředí, které podněcuje k objevování, zkoumání, tvoření a získávání důležitých dovedností a schopností a v němž je učitel především průvodcem a rádcem. Od nového školního roku 2022/2023 je tento vzdělávací program v souladu s novou revizí RVP ZV 2021 a podle něj se vyučuje ve všech běžných třídách,

Ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka se vyučuje podle zcela nového školního programu S angličtinou do světa, který je taktéž v již v souladu s nejnovějšími požadavky stanovenými RVP ZV 2021.

 

PRIORITOU NAŠÍ ŠKOLY JE POSKYTOVAT KVALITNÍ, PRAKTICKY ORIENTOVANÉ VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA PĚT PILÍŘŮ: 

1. Klademe důraz na kvalitní výuku cizích jazyků 

proto je angličtina na naší škole povinně vyučována již od 1. třídy, a od 7. třídy si mohou naši žáci zvolit jako další cizí jazyk němečinu francouzštinu či ruštinu

2. Rozvíjíme žáky v oblasti informačních a komunikačních technologií 

odpovídající ICT dovednosti  jsou rozvíjeny nejen v předmětu informatika, který je konzistentně povinně vyučován od 4. až do 9. třídy, ale také  i v ostatních předmětech, v nichž je výpočetní technika využívána 

3. Nabízíme nové samostatné předměty k rozvoji klíčových kompetencí tolik potřebných v současném světě 

osobnostní a sociální výchovu, finanční gramotnost a mediální výchovu

4. Nabízíme žákům povinně volitelné předměty dle jejich zájmu a individuální profilace 

žáci si mohou vybrat mezi konverzací v anglickém jazyce, sportovními hrami a přírodovědným praktikem zaměřeným na praktické bádání v oblasti přírodopisu, fyziky a chemie

5. Podporujeme zdravý životní styl, environmentální výchovu a rozvoj pohybových dovedností žáků 

proto jsou v 1. a 6. ročníku tří hodiny tělesné výchovy a škola je zapojena do programů Sportuj ve škole a Skutečně zdravá škola. Vedeme k péči o životní prostředí, máme školní EKO TÝM, jsme zapojeni do mnoha akcí i projektů zaměřených na EVVO