Školní vzdělávací program

Každá škola musí mít školní vzdělávácí program (ŠVP) - nejdůležitější základní strategický dokument, v němž jsou stanoveny hlavní cíle vzdělávání na škole, představen učební plán i jednotlivé vyučovací předměty. ŠVP vzniká vždy jako výsledek práce celého pedagogického sboru, avšak nelze si jej vytvořit zcela libovolně. Naopak - musí vycházet z platného Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT, který je k nahlédnutí zde: https://www.msmt.cz/file/43792/.

Ve školním roce 2019/2020 jsme si dali velký úkol – vytvořit zcela nový, moderním trendům odpovídající, školní vzdělávací program. Práce na něm začala již před mnoha měsíci, kdy jsme se pedagogů, žáků i rodičů formou dobrovolného dotazníkového šetření ptali, jaké změny by uvítali, jaké nové předměty by se jim líbily, jak by se měla škola profilovat a vůbec kam směřovat. Souhrnné vyhodnocení pak nastínilo základní obrysy nového školní vzdělávacího programu a ukázalo zájem o kvalitní všeobecné vzdělávání, o zvýšenou dotaci tělesné výchovy, anglického jazyka a informatiky a zájem nejen o povinně volitelné předměty jazykové, sportovní a přírodovědné, ale také o zcela nové předměty zaměřené na finanční gramotnost, osobnostní a sociální výchovu, mediální a environmentální výchovu.

Všechny tyto aspekty byly při tvorbě nového školního vzdělávacího programu akceptovány a konečný učební plán je výsledkem práce celého pedagogického sboru. Nový program, který dostal motivační název Jdeme společně, jdeme spolu, je zaměřen na žáky, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti a podněcuje k postupnému osvojování a rozvíjení klíčových kompetencí důležitých v praktickém životě. Zároveň vytváří školní prostředí, které podněcuje k objevování, zkoumání, tvoření a získávání důležitých dovedností a schopností a v němž je učitel především průvodcem a rádcem.

 Zavádění nového ŠVP musí být postupné, proto se podle něj začne od nového školního roku 2020/2021 vyučovat nejprve v prvních a šestých třídách. V následujících letech poté bude jeho zavádění pokračovat i ve vyšších ročních – do pěti let na prvním stupni, resp. do čtyř let na druhém stupni pak bude podle něj vyučováno na celé škole.

V ostatních třídách je stále vyučováno dle ŠVP Hrej si, uč se, poznávej.