Školní psycholožka

Školní psycholožkou je Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D.
ocetkova@tyrsovkakurim.cz

702 233 899

 Mezi nejdůležitější činnosti školního psychologa patří:

 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, náprava a vedení.
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení pro žáky.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 • Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.