Zápis do 1. tříd

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

zápis se týká dětí narozených od 01.09.2013 do 31.08.2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Z důvodu mimořádného opatření k zápisům do prvních tříd na školní rok 2020/2021, které dne 16.03.2020 vydalo MŠMT, proběhne i na naší škole pouze formální část zápisu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. O přijetí bude rozhodnuto pouze na základě podané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Žádosti budou přijímány od 20. do 30. dubna 2020 a lze je podávat písemně nebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. v listinné podobě poštou

2. v listinné podobě formou osobního podání v obálce do označené schránky na budově školy na ulici Tyršova 1255

3. elektronicky přes webové stránky školy – skrze aplikaci Škola online, a to přes odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkakurim/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

4. elektronicky datovou schránkou, pokud ji má zákonný zástupce dítěte zřízenou (v tomto případě není třeba elektronický podpis)

5. elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

Přílohou žádosti podané v jakékoli podobě musí být kopie rodného listu dítěte. Škola kopii rodného listu ve spisu uchovávat nebude, po ověření údajů bude kopie skartována.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 je 90. Podle zájmu rodičů jsme připraveni otevřít jak 1. třídu na pracovišti Komenského, tak na pracovišti Tyršova. Tuto možnost si můžete označit v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Po ukončení zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

Po ukončení mimořádných opatření velmi rádi uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však už součástí zápisu.

O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - lze k žádosti doložit dodatečně.

Níže v přílohách najdete ke stažení jak žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, tak žádost o odklad povinné školní docházky, dále kritéria přijetí žáků do 1. tříd, přehled tzv. spádových oblastí, opatření ministra MŠMT k zápisu a tzv. Desatero pro rodiče dětí budoucích prvňáčků, které zveřejnilo MŠMT.

Jakékoliv dorazy k zápisu rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vaše děti a věříme, že i přes nelehkou momentální situaci vše společně zvládneme.

Vaše Tyršovka alias Základní škola Kuřim, Tyršova 1255